Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Філія "Оператор газотранспортної системи України"

02 жовтня 2017 року отримало вiд одноосiбного акцiонера НАК “Нафтогаз України” Рішення акцiонера №136 вiд 29.09.2017 про створення фiлiї “Оператор газотранспортної системи України” ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”.

Фiлiя створена для забезпечення виконання функцiй оператора газотранспортної системи вiдповiдно до Плану реструктуризацiї НАК “Нафтогаз України” з метою вiдокремлення дiяльностi з транспортування та зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.07.2016 №496.

 

Керівництво

Генеральний директор

Станчак Павел Юзеф

Головний інженер

Михалевич Олег Тадейович

Заступник генерального директора Сороченко Дмитро Миколайович

Заступник генерального директора –

директор департаменту стратегії

та розвитку бізнесу 

Макогон Сергій Леонідович

 

Контактна інформація

Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1, другий поверх.

Телефон: (044) 461-20-13

 

 

Положення:

Положення філії «Оператор газотранспортної системи України» - ДАТА РОЗМІЩЕННЯ 03.10.2017

 

 

Основнi функцiї, якi буде виконувати Фiлiя:

•  транспортування природного та попутного газу магiстральними газопроводами, надання iнших послуг суб’єктам ринку природного газу (окрiм замовникiв послуг транспортування), дiяльнiсть з балансування в межах та на умовах, визначених законодавством, що застосовується;

•   надання послуги “зберiгання газу у трубi”;

• управлiння газотранспортною системою, зокрема розподiл потужностi, управлiння перевантаженнями, процедури, пов’язанi iз номiнацiями/реномiнацiями, та взаємодiя iз сумiжними операторами;

• диспетчеризацiя, фiзичне балансування, облiк природного газу, взаємодiя та обмiн iнформацiєю щодо транскордонних газопроводiв та мiждержавних з’єднань, управлiння та впровадження планiв реагування на надзвичайнi ситуацiї;

• координацiя дiяльностi щодо експлуатацiї, реконструкцiї i сервiсного обслуговування магiстральних газопроводiв, включно iз транскордонними газопроводами, а також об’єктiв на них, дiагностування, атестування i сертифiкацiї основного та допомiжного обладнання;

• координацiя дiяльностi щодо розвитку газотранспортної системи, включно iз забезпеченням достатньої потужностi у точках транскордонних з’єднань для iнтеграцiї української та європейської газотранспортної iнфраструктури, враховуючи усi економiчно обґрунтованi та технiчно доцiльнi вимоги щодо потужностi та з урахуванням безпеки постачань;

• будь-якi iншi види дiяльностi, якi не забороненi чинним законодавством та вiдповiдають статутним цiлям та завданням Товариства.